FAQ – Fundusz Sołecki najczęstsze pytania
≡ Menu

ZADZWOŃ
+48 617 48 17

Przedstawiamy Listę Najczęściej Zadawanych Pytań Odnośnie Funduszu Sołeckiego:

 1. Czym jest Fundusz Sołecki?
 2. Kiedy należy składać wnioski?
 3. Jakie dokumenty należy przygotować i złożyć?
 4. Jak wysokie są środki przeznaczone dla konkretnego sołectwa?
 5. Jak zaangażować lokalną społeczność/uzyskać poparcie dla inicjatywy?
 6. Czy w ramach Funduszu Sołeckiego można sfinansować zakup małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), urządzeń na plac zabaw lub siłownię plenerową?
 7. Czy Fundusze Sołeckie działają w miastach?
 8. Czy w ramach Funduszu Sołeckiego można zrealizować budowę placu zabaw dla dzieci na działce stanowiącej własność OSP?

 

Czym jest Fundusz Sołecki?

Fundusz Sołecki to środki z budżetu gminy przeznaczone dla sołectwa na realizację inwestycji:

 • mających na celu poprawę życia mieszkańców,
 • zgodnych ze strategią rozwoju,
 • mieszczących się w katalogu zadań własnych gminy.

Kiedy należy składać wnioski?

Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami powinien być złożony na ręce wójta do 30 września każdego roku (fundusz na rok następny). Wniosek, który spełnił wymagania musi następnie zostać wprowadzony do budżetu uchwalanego w kolejnych miesiącach przez Radę gminy.

Należy także pamiętać o wcześniejszych, ważnych terminach:

 • Do 31 marca każdego roku Rada gminy powinna przyjąć uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na kolejny rok.
 • Do 31 lipca wójt/burmistrz gminy zobowiązany jest do przekazania sołtysom informacji dotyczącej wysokości środków na każde sołectwo.
 • Do 30 września sołtys mający do dyspozycji już konkretną kwotę – powinien zorganizować zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zadecydują na co przeznaczyć środki.

Jakie dokumenty należy przygotować i złożyć?

Aby wniosek o dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

 • wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,
 • oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,
 • uzasadnienie, w którym powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa,
 • wzory dokumentów dostępne pod adresem http://funduszesoleckie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=70
 • wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny)

Jak wysokie są środki przeznaczone dla konkretnego sołectwa?

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo można wyliczyć ze wzoru:

F = (2 + Lm/100) * Kb

gdzie:

F – to wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, które nie mogą być wyższe niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – oznacza liczbę mieszkańców sołectwa określaną według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być zrealizowana inwestycja (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2015 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2014 roku). Liczba mieszkańców określana jest na podstawie gminnego zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – jest kwotą bazową obliczoną poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2015 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2013 roku).

Jak zaangażować lokalną społeczność/uzyskać poparcie dla inicjatywy?

Zaangażowanie lokalnej społeczności i uzyskanie wsparcia dla inicjatywy najlepiej rozpocząć od odpowiedniego przekazania mieszkańcom informacji na czym polega idea Funduszu Sołeckiego, jaką kwotę mają do rozdysponowania i na co można ją przeznaczyć. W tym celu sołtys powinien zorganizować zebranie wiejskie. O tym, jak powinno wyglądać, kiedy poinformować o nim mieszkańców, w jaki sposób je udokumentować oraz co powinien zrobić sołtys po zebraniu – mówi statut sołectwa. Należy pamiętać, że o sukcesie decyduje ilość mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie. Im więcej osób – tym większe szanse na zrealizowanie założonych zadań. Powinniśmy zadbać o poinformowanie jak największej liczby mieszkańców – w tym celu można posłużyć się:

 • ulotkami
 • plakatami
 • ogłoszeniem na stronie internetowej sołectwa
 • powiadomieniami w formie wiadomości SMS
 • ogłoszeniem informacji o zebraniu w kościele.

Czy w ramach Funduszu Sołeckiego można sfinansować zakup małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), urządzeń na plac zabaw lub siłownię plenerową?

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego można zrealizować każdą inwestycję, która wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców – elementy małej architektury, takie jak ławki, kosz na śmieci, stojaki rowerowe oraz urządzenia na place zabaw i siłownie plenerowe jak najbardziej spełniają te wymogi. Możliwe jest także doposażenie już istniejącego obiektu. Pracownicy COMES bazując na Państwa wytycznych mogą bezpłatnie przygotować szczegółowy kosztorys, koncepcję zagospodarowania terenu oraz udzielić rad i wskazówek dotyczących wyboru urządzeń, czy terenu pod przyszły plac zabaw, siłownię plenerową, Street Workout lub inny teren rekreacyjny.

Czy Fundusze Sołeckie działają w miastach?

Fundusz Sołecki funkcjonuje także w gminach o charakterze miejskim. Jednakże tam sołectwa stanowią archaiczną formę i spełniają rolę osiedli. W takich przypadkach, nawet jeżeli Fundusz Sołecki został wyodrębniony, projekt niejednokrotnie nie został zrealizowany. W miastach, gdzie wydzielono Fundusz Sołecki, często funkcjonują środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych, które obejmują na podobnych zasadach osiedla i sołectwa.

Czy w ramach Funduszu Sołeckiego można zrealizować budowę placu zabaw dla dzieci na działce stanowiącej własność OSP?

Budowa placu zabaw, czy też innego terenu rekreacyjnego, na działce stanowiącej własność miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej jest jak najbardziej możliwa. Jest jednak jeden warunek – OSP musi wydzierżawić dany teren jednostce starającej się o przyznanie środków na realizację inwestycji.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

© 2016 Comes Sokołowscy, Place Zabaw, Siłownie Zewnętrzne i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Projekt i Realizacja Sintra Consulting.